Baixa Laboral

Baixa Laboral

Persoal docente

Baixa laboral

A) PERSOAL INCLUÍDO NO RÉXIME XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL.

A partir do 1 de abril de 2023 suprímese a obriga da persoa traballadora incluída no Réxime xeral da Seguridade Social de presentar o parte de baixa, de confirmación ou de alta médica á empresa.

En consecuencia, o persoal non docente e docente non universitario incluído no RÉXIME XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL que presta servizos en centros públicos docentes dependentes desta consellería deberá comunicar a situación de incapacidade temporal e a previsible duración desta mediante esta funcionalidade sen que sexa preciso que se suba á dita páxina ningún parte médico (baixa, confirmación ou alta) de conformidade coa Instrución nº1/2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos. Así mesmo, deberá comunicar tamén mediante esta mesma funcionalidade, a data de alta con antelación suficiente á incorporación ao posto de traballo.

B) PERSOAL INCLUÍDO NO SISTEMA MIXTO ou MUFACE con asistencia sanitaria de SEGURIDADE SOCIAL.

O persoal que pertenza ao SISTEMA MIXTO ou MUFACE con asistencia sanitaria de SEGURIDADE SOCIAL será obrigatorio que empregue esta funcionalidade da aplicación informática para remitir o parte médico de baixa, confirmación e alta dixitalizado á Xefatura Territorial correspondente. Como consecuencia non se remitirán os orixinais destes partes ao centro educativo nin a Xefatura Territorial. A remisión dos partes débese facer dentro dos prazos que se relacionan a continuación:

  • Parte médico de baixa.

O traballador recibe dúas copias de parte de baixa: unha para a súa constancia e outra para presentar na empresa -exemplar para a empresa- dentro do prazo de tres días, contados a partir da data de expedición do parte.

  • Parte de confirmación da baixa.

O traballador recibe dúas copias do parte médico de confirmación da baixa: unha para súa constancia e outra para presentar na empresa -exemplar destinado a empresa- dentro do plazo de tres días contados a partir da data de expedición do parte.

  • Parte médico de alta.

O traballador recibe dúas copias do parte médico de alta: unha para sua constancia e outra para presentar na empresa dentro das 24 horas seguintes.

  • Incumprimento destas obrigas.

Considérase infracción en xeral, o incumprimento dos deberes de carácter informativo por parte do traballador. (Lei sobre Infraccións e Sancións da Orde Social aprobada por Real Decreto Lexislativo núm. 5 /2000 do 4 de agosto). Real Decreto 625/2014, do 18 de xullo, modificado polo Real decreto 1060/2022, do 27 de decembro (BOE nº 4, do 5 de xaneiro de 2023) e Orde ESS/1187/2015, do 15 de xuño, modificada pola Orde ISM/2/2023, do 11 de xaneiro.