Plan de Autoprotección e Emerxencias

Plan de Autoprotección e Emerxencias

Plan de Centro

Evacuación segura en caso de emerxencia

1. Manter a orde ao saír, non correr, non berrar e fale o menos posible.

2. Axude e sexa solidario con aqueles que por calquera causa teñan diminuídos as súas facultades físicas.

3. Evite a curiosidade, e se a súa presenza non é necesaria debe permanecer fora das zonas de conflito ou evacuación.

4. Utilice as vías e portas de evacuación que están marcadas e sinalizadas, seguindo as indicacións e dirección sinalizada en sinalización fotoluminiscente de evacuación).

5.  Non demorarse ao recoller obxectos persoais.

6. Non utilizar os ascensores durante a evacuación.

7. Realizar a evacuación a rentes de chan en caso de presenza de fumes.

8. Se queda bloqueado nunha estanza, deixe as portas pechadas, abra as ventás e axite os brazos pedindo axuda.

9. Dirixirse ao punto de encontro fixado e permanecer nel ata recibir instruccións.

Puntos de encontro no CRD de Ourense en caso de emerxencia