Comedor

Comedor

Residentes

comedor

A elaboración dos menús farase de xeito que proporcione ao alumnado unha dieta equilibrada adaptada ás necesidades nutricionais de cada grupo de idade, contribuíndo ao seu mellor desenvolvemento físico, e favorecendo, á vez, a adquisición de hábitos alimentarios saudables.

 1. O menú será único para todos os usuarios do comedor escolar, agás nos casos de alumnos que padezan calquera tipo de intolerancia ou alerxia alimentaria, xustificada mediante certificado médico. Nestes casos, a dirección do centro autorizará  a empresa que xestiona o comedor escolar, que se sirvan menús adaptados ás súas necesidades, ou, se é o caso, que se lles faciliten os medios necesarios para a conservación e consumo de menús proporcionados polas familias. Asimismo, a empresa ten a obriga de realizar os menús dos alumnos/as ingresados en enfermaría.

Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación

Normas de Funcionamiento

 • O uso do comedor organízase de tal xeito que os residentes sentaranse en postos fixos asignados por habitación, polo que so poderán comer na mesma mesa os membros dun grupo de convivencia estable (GCE). Os residentes que non constitúa GCE estará separado, de forma xenérica, por 1,5 metros de distancia sentados en oblicuo.
 • A estancia no comedor limitarase o máximo posible ao tempo necesario para recoller a comida, inxerila e recoller a mesa. A máscara é de uso obrigatorio durante o tránsito polo comedor e so poderá retirarse unha vez sentado na mesa e durante a inxesta e se gardará dentro do estoxo.
 • Durante o servizo de comida, nos puntos de recollida desta, manterase a orde e a distancia de seguridade marcada no chan (mínimo 1,5 metros) así mesmo, respectarase en todo momento o aforo e a sinalización de fluxo de circulación (entrada e saída por portas diferentes).
 • Permitirase o uso dos microondas, tostadores e termos de leite dispoñibles, mais respectando as indicacións de manexo e hixiene, coma o lavado de mans, que os acompañarán.
 • Non se pode elaborar ningún tipo de menú especial, salvo que sexa por enfermidade de tipo crónico e co correspondente xustificante médico.
 • A comezo de cada mes aparecerá na páxina web do centro os menús semanais correspondentes ao mesmo.
 • Débese coidar e conservar o material e instalacións e procurar en todo o momento manter o comedor limpo, evitando tirar ao chan anacos de pan, comida, servilletas de papel, etc.
 • Unha vez rematada a comida, deberá levantarse e deposita-la bandexa na cinta de recollida, respectando a quenda, se houbera mais esperando.
 • Non está permitido sacar utensilios fóra do comedor (pratos, vasos, cubertos etc.) nin por suposto levar comida propia o comedor escolar. 
 • A merenda servirase en horario de 17:30h a 18:30h. Procurarase que ao longo da semana haxa presenza de produtos lácteos e froita.
 • Os residentes do CRD de Ourense deberán comunicar e apuntarse no listado de comensais de venres e domingos na conserxería do centro, ao longo da semana correspondente, para o almorzo dos venres e a cea do domingo se se incorporan nese día ao CRD. De non facelo, terán que esperar ao final do servizo para ser atendidos, unha vez se sirva os residentes que si confirmaron a súa presenza.
 • No caso de usuarios do comedor que non cumpran algunha destas normas, adoptaranse as medidas correspondentes, que poderán chegar á expulsión temporal ou permanente deses alumnos/as do Comedor Escolar.