Comedor

Comedor

comedor

A elaboración dos menús farase de xeito que proporcione ao alumnado unha dieta equilibrada adaptada ás necesidades nutricionais de cada grupo de idade, contribuíndo ao seu mellor desenvolvemento físico, e favorecendo, á vez, a adquisición de hábitos alimentarios saudables.

O menú será único para todos os usuarios do comedor escolar, agás nos casos de alumnos que padezan calquera tipo de intolerancia ou alerxia alimentaria, xustificada mediante certificado médico. Nestes casos, a dirección do centro autorizará  a empresa que xestiona o comedor que se sirvan menús adaptados ás súas necesidades.

Decreto 132/2013 do 1 de agosto polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios e pregos técnicos da adxudicación da xestión do comedor a empresa por parte da Consellería de Educación, Cultura, Formación Profesional e Universidades.

Normas de Uso

 • O Comedor comezará o primeiro día sinalado na orde da convocatoria de admisión de residentes e rematará o día sinalado na mesma.
 • A comezo de cada mes aparecerá na páxina web do centro os menús semanais correspondentes ao mesmo.
 • O menú será único para todos os usuarios do comedor escolar, agás nos casos de alumnos que padezan calquera tipo de intolerancia ou alerxia alimentaria, xustificada mediante certificado médico. Nestes casos, a dirección do centro autorizará  a empresa que xestiona o comedor escolar, que se sirvan menús adaptados ás súas necesidades.
 • Seguindo as instrucións do persoal de residencia, os alumno/as deberán comer na quenda sinalada e gardando o debido orde nas filas que se formarán á entrada por orde de chegada.
 • Débese coidar e conservar o material e instalacións e procurar en todo o momento manter o comedor limpo, evitando tirar ao chan anacos de pan, comida, servilletas de papel, etc.
 • Permitirase o uso dos microondas, tostadores e termos de leite dispoñibles, mais respectando as indicacións de manexo e hixiene, coma o lavado de mans, que os acompañarán.
 • Unha vez rematada a comida, deberá levantarse e deposita-la bandexa na cinta de recollida, respectando a quenda, se houbera mais esperando.
 • En todo momento, os comensais teñen a obriga de segui-las instrucións que lle puideran da-los encargados do orde do comedor (persoal docente e persoal da empresa que xestiona o comedor).
 • Os /as residentes deberán acudir adecuadamente vestidos e aseados, con prendas axeitadas ao lugar onde se atopan ( sen a cabeza cuberta por gorras, sombreiros, etc., chanclas, zapatillas, bañadores, etc.).Non está permitido sacar utensilios fóra do comedor (pratos, vasos, cubertos etc.) nin por suposto levar comida propia o comedor escolar.
 • Os residentes do CRD de Ourense deberán comunicar e apuntarse no listado de comensais de venres e domingos a través da páxina web do centro, ao longo da semana correspondente, para o almorzo dos venres e a cea do domingo se se incorporan nese día ao centro. De non facelo, terán que esperar ao final do servizo para ser atendidos, unha vez se sirva os residentes que si confirmaron a súa presenza.
 • No caso de usuarios do comedor que non cumpran algunha destas obrigas, adoptaranse as medidas oportunas que poderá chegar á expulsión temporal ou permanente no uso do  Comedor.
 • O comedor terá en conta, de ser preciso, as normas específicas recollidas no protocolo COVID do CRD de Ourense.