Sala de Xogos

Sala de Xogos

Residentes

Normas de Uso

A sala de xogos conta con:

 • Ping pong (1) co seu correspondente material.
 • Billar (1) co seu correspondente material.
 • Futbolin (1) co seu correspondente material.
 • Diana e dardos (1) co seu correspondente material.
 • Xogos de mesa, xogos de cartas, xadreces con reloxos dixitais, damas…
 • Libros, prensa e revistas.
 • Torre de son (1) con Wi-fi, bluetooth 4.0, panel táctil, entradas USB/SD
 • Tv SmarTv (1)

 

 1. É obrigatorio anotarse na folla de rexistro de usuarios, dispoñible na entrada da sala, indicando hora de entrada e de saída.
 2. Deberanse cumprir as normas básicas de educación, convivencia e respecto aos demais. Non se pode comer nin beber na sala. Está prohibido fumar e a tenencia e consumo de todo tipo de bebidas alcohólicas ou drogas coma no resto do centro.
 1. Débese utilizar debidamente o mobiliario e respectar a colocación do mesmo. Calquera estrago ou avaría deberá comunicarse aos titores ou ás directoras das Residencias. De considerarse o dano intencionado ou imprudente será aboado polos causantes ou, de non identificarse, por todos os usuarios da sala no período no que se producise.
 1. Débese manter orde dos recursos e mobiliario. Despois de utilizar os medios ou xogos, os residentes deberán recoller e gardar convenientemente estes no lugar disposto para iso.
 1. Por mor da situación desta sala preto das sala de estudo de Ribeiro, o volume da música e o ton de voz empregado deben ser baixos, de tal forma que non se moleste ás salas lindeiras.
 1. Recoméndase unha  ocupación máxima entre 10-15 persoas á vez.

 

Son motivos de sanción, entre outras, as seguintes irregularidades:

 • Ocasionar danos materiais na Sala, producir un nivel de ruído molesto para a contorna ou non seguir as indicacións do persoal do CRD de Ourense, en canto ao cumprimento das normas.

As sancións dependerán da natureza da falta e suporán a denegación temporal ou definitiva do acceso á sala.