Colaboradores/Bolseiros

Colaboradores/Bolseiros

Secretaría

Convocatoria de prazas de Colaboradores/Bolseiros para o curso 2023-2024

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal (procedemento ED308A).

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

A solicitude deberá estar asinada pola persoa solicitante e implicará que acepta as bases da convocatoria, que reúne os requisitos exixidos nela e que son certos todos os datos que constan na solicitude.

As persoas interesadas, deberán achegar coa solicitude (modelo normalizado anexo I) a seguinte documentación:

 1. O anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar), de ser o caso.
 2. Xustificante de inscrición ou matrícula en ensinanzas universitarias no curso 2023/24.
 3. O documento que acredite a nota de acceso aos estudos, no caso do alumnado matriculado por primeira vez en estudos de grao no curso 2023/24.
 4. O certificado oficial das notas obtidas no curso 2022/23, no caso do alumnado xa matriculado en ensinanzas universitarias; se non cursa estudos no curso 2022/23, o das notas do último curso que realizou.
 5. Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Se non ten libro de familia ou este non reflicte a situación á data de referencia indicada no punto 4, poderá xustificala utilizando, entre outros, os seguintes medios:
 • Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor.
 • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.
 • Certificado de convivencia da persoa solicitante e os demais membros computables da familia no mesmo domicilio á data de referencia indicada no punto 4 deste artigo.
 • Certificado de discapacidade da persoa solicitante e dos demais membros da unidade familiar non expedido pola Administración autonómica.
 • Documentación xustificativa de ter domicilio en propiedade ou en alugamento e de dispoñer dos medios económicos suficientes para facer fronte aos gastos, en caso de alegar independencia familiar e económica.
 • Calquera outro documento que consideren conveniente.

 

A documentación complementaria deberase presentar electronicamente.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase data de presentación daquela en que fose realizada a emenda.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten.

O prazo de presentación de solicitudes en período ordinario será desde o 7 de xuño ata o 4 de agosto de 2023.

O prazo  de presentación de solicitudes en periodo extraordinario de existir, será do 4 ao 8 de setembro de 2023.

Publicación das listaxes de puntuacións provisionais das persoas admitidas e relación das excluídas

 • Antes ou o día 22 de agosto de 2023, a Comisión de Valoración publicará no taboleiro de anuncios ou na páxina web do respectivo centro: a listaxe de puntuacións provisionais das persoas admitidas (a total por orde descendente, e a desagregada correspondente a criterios económicos, rendemento académico e outros méritos), e a relación provisional de persoas excluídas, indicando a causa.
 • As persoas solicitantes poderán formular reclamación ante a Comisión de Valoración no prazo de cinco (5) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

     

Publicación das listaxes das puntuacións definitivas, da relación de persoas excluídas, da adxudicación de prazas e da listaxe de suplentes

 • Antes ou o día 1 de setembro de 2023, a Comisión de Valoración publicará no taboleiro de anuncios ou na páxina web do centro: a listaxe de puntuacións definitivas das persoas admitidas (a total por orde descendente, e a desagregada correspondente a criterios económicos, rendemento académico e outros méritos); a relación definitiva de persoas excluídas, e a relación de suplentes.

Listado provisionais e definitivos de colaboradores/bolseiros curso 2023-24