Colaboradores/Bolseiros

Colaboradores/Bolseiros

Secretaría

Convocatoria de prazas de Colaboradores/Bolseiros para o curso 2022-2023

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365). A documentación a presentar obrigatoriamente por sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal (Código procedemento: ED308A), será:

  • Anexo I (solicitude normalizada)
  • Anexo II (comprobación de datos)
  • Xustificante de inscrición ou matrícula en ensinanzas universitarias no curso 2022/23.
  • Documento acreditativo nota acceso aos estudos, no caso do alumnado matriculado por 1ª vez en estudos de grado no curso 2022/23.
  • Certificado oficial das notas obtidas no curso escolar 2021/22, no caso do alumnado xa matriculado en ensinanzas universitaria; se non cursou estudos no curso 2021/22, o das notas do último curso que realizase.

 

O prazo de presentación de solicitudes en período ordinario será desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria ata o 5 de agosto de 2022. O prazo  de presentación de solicitudes en periodo extraordinario será do 5 a 09 de setembro de 2022.

Máis información nestá ligazón: convocatoria prazas colaboradores/bolseiros CRDs 2022-23.

Período extraordinario: adxudicación de prazas curso 2021 - 2022

Feita a adxudicación de prazas para o alumnado en período ordinario e quedando 1 praza vacante, o Centro Residencial docente de Ourense abre un prazo de presentación de solicitudes en período extraordinario entre o 13 e o 17 de setembro de 2021, ambos incluídos.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

A tramitación das solicitudes axustarase ao establecido no documento que aparece no apartado CONVOCATORIA PRAZAS COLABORADORES-BOLSEIROS 2021-2022.

As datas e prazos serán os seguintes:

  •  Publicación da listaxe provisional: 24 de setembro de 2021.
  •  Prazo para formular reclamación: ata o 28 de setembro do 2021.
  • Publicación da listaxe definitiva e da adxudicación de praza: 1 de outubro de 2021.

Convocatoria de prazas de Colaboradores/Bolseiros para o curso 2021-2022

Convocadas prazas de residencia para persoas colaboradoras bolseiras nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso académico 2021/2022. O prazo remata o 6 de agosto.

Máis información nestá ligazón: convocatoria prazas colaboradores/bolseiros CRD 2021-22

O prazo de presentación de solicitudes en período ordinario será desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria ata o 6 de agosto de 2021.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal