Calendario Escolar

Calendario Escolar

Residentes

Calendario escolar curso 2024/25

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades publicou o calendario escolar para o vindeiro curso 2024/25 nos centros educativos sostidos con fondos públicos.

Segundo ese documento, as actividades lectivas nas ensinanzas de educación secundaria obrigatoria, de bacharelato e de formación profesional realizaranse desde o día 11 de setembro de 2024 ata o 20 de xuño de 2025, ambos incluídos.

Non obstante o anterior, para o segundo curso de bacharelato a impartición efectiva das clases rematará de acordo coas datas previstas para a avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (en diante, ABAU).

No caso das ensinanzas de réxime especial, poderá flexibilizarse o inicio das actividades lectivas tendo en conta as características e particularidades deste tipo de ensinanzas.

Así mesmo establécense como períodos de vacacións:

  • Desde o día 23 de decembro de 2024 ata o día 7 de xaneiro de 2025, ambos incluídos.
  • Os días 3, 4 e 5 de marzo de 2025.
  • Desde o día 14 ata o día 21 de abril de 2025, ambos incluídos.

 

Tampouco serán días lectivos as festas laborais de ámbito estatal, as festas laborais de ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e as festas laborais de carácter local acordadas pola consellería con competencias en materia de emprego da Xunta de Galicia serán días non lectivos, así como o Día do Ensino, que se celebrará o 31 de outubro de 2024.

Tamén recolle o calendario o funcionamento dos comedores escolares dos centros públicos desde o 11 de setembro de 2024 ata o 20 de xuño de 2025