Prazas Residencia

Prazas Residencia

Secretaría

convocatoria en Periodo Extraordinario curso 2022-2023

Feita a adxudicación de prazas para o alumnado en período ordinario e quedando aínda algunhas prazas vacantes, o centro residencial docente de Ourense abrirá un prazo de presentación de solicitudes en período extraordinario entre o 6 e o 14 de setembro de 2022, ambos incluídos.

A documentación que hai que entregar detállase no documento  chamado: documentación complementaria a presentar para solicitude praza no curso 2022/2023 (pódese atopar máis arriba centro do apartado convocatoria de prazas en periodo ordinario 2022-23) e no artigo 23 da convocatoria de prazas de residentes nos CRDs para estudos postobrigatorios non universitarios 2022-23.

Prazos:

 1. a) Publicación da listaxe provisional: 22 de setembro de 2022.
 2. b) Prazo para formular reclamación: ata o 29 de setembro do 2022 (este incluído).
 3. c) Publicación da listaxe definitiva e da adxudicación de praza: 4 de outubro de 2022.

 

Listaxes provisionais e definitivos das prazas de residencia correspondentes ao período extraordinario nos centros residenciais docentes da Coruña e Ourense para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2022/23.

Convocatoria Prazas residentes en periodo ordinario curso 2022-2023

Listaxe provisional e definitivo en periodo ordinario curso escolar 2022-2023

Publicación das listaxes coas puntuacións provisionais de todas as persoas solicitantes admitidas, indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e a puntuación total por orde descendente; a relación provisional de persoas excluídas, indicando a causa de exclusión, de acordo co previsto no artigo 32 da Orde do 20 de maio de 2022 pola que se convocan prazas de residencia nos Centros Residenciais Docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso 2022/23 (DOG núm. 107, do 6 de xuño).

As persoas solicitantes poderán formular reclamación ante a comisión de valoración no prazo de cinco (5) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución na páxina web da Consellería de Cultura, Educación , Formación Profesional e Universidades.

Prazo para presentar reclamación: 5 días hábiles (entre os días 23 e 29 de agosto de 2022, ambos incluídos), que deberán dirixirse ao centro residencial docente de Ourense.

As reclamacións formuladas entenderanse estimadas ou desestimadas mediante a publicación das listaxes definitivas.

Nota Importante

A documentación que hai que entregar detállase no documento anterior chamado: documentación complementaria solicitud praza becada curso 2022/2023 e no artigo 23 da convocatoria de prazas de residentes nos CRDs para estudos postobrigatorios non universitarios 2022-23.

A documentación complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica. Opcionalmente, as persoas interesadas poderán presentar a documentación complementaria presencialmente no centro residencial ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderá requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

Prazo de presentación de solicitudes en periodo ordinario e publicación da puntuación provisional e definitiva das persoas admitidas e da listaxe das excluídas.

1. Para o alumnado matriculado en bacharelato, entre o día seguinte ao da publicación desta convocatoria e o 11 de xullo de 2022 (este incluído).

2. Para o alumnado matriculado en ciclos formativos, entre o día seguinte ao da publicación desta convocatoria e o 1 de agosto de 2022 (este incluído).

Cando feita a adxudicación de prazas en período ordinario sigan existindo prazas vacantes, o centro residencial abrirá un prazo de presentación de solicitudes en período extraordinario entre o 6 e o 14 de setembro de 2022, ambos incluídos.

O día 22 de agosto de 2022 publicaranse a través da páxina web da consellería e do taboleiro de anuncios ou da páxina web do respectivo centro residencial:

 1. A listaxe provisional de persoas admitidas, que indicará a puntuación total por orde descendente e a correspondente a criterios socioeconómicos e ao rendemento académico.
 2. A listaxe provisional de persoas excluídas que indicará a causa da exclusión.

 

O día 5 de setembro de 2022 publicaranse conxuntamente a través da páxina web da consellería e do taboleiro de anuncios ou da páxina web do respectivo centro residencial:

 1. A listaxe definitiva de todas as persoas admitidas, indicando: a puntuación total por orde descendente; e a correspondente a criterios socioeconómicos e ao rendemento académico.
 2. A listaxe definitiva de persoas excluídas, que indicará a causa da exclusión.

Prazas ofertadas curso 2022-23: 117 prazas

– Requisitos.

A persoa solicitante deberá estar matriculada nunha concreta modalidade dun nivel educativo ou nunha familia profesional ou especialidade dun ciclo formativo, que:

 1. a) Non se imparta en ningún centro sostido con fondos públicos da localidade de residencia habitual da unidade familiar á cal pertenza.
 2. b)Tampouco se imparta nunha localidade que, pola súa proximidade á de residencia habitual ou polos medios de comunicación dispoñibles, permita o desprazamento diario con facilidade.

 

Excepcionalmente, por circunstancias persoais ou familiares moi graves debidamente xustificadas, a comisión de valoración poderá eximir de forma motivada do cumprimento destes requisitos, á vista da proposta que efectúe o centro residencial e dos informes que se consideren oportunos.

– Requisitos persoais e académicos da persoa solicitante.

 1. Estar matriculada en estudos postobrigatorios non universitarios nalgún dos centros docentes indicados no artigo 1 desta orde no curso 2022/23.
 2. Non repetir curso; e no caso de cambio de estudos, non ter abandonado dúas veces estudos iniciados para matricularse noutros estudos distintos.
 3. Non ter sido expulsada no curso anterior dun centro residencial nin estar sometida a un procedemento disciplinario en trámite, por algunha das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia descritas no artigo 15 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa e no capítulo II do Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro que a desenvolve.

 

No referido aos criterios de valoración, teranse en conta os datos socioeconómicos (composición da unidade familiar, renda, discapacidade e desemprego) e o rendemento académico.

– Adxudicación de praza gratuíta.

 1. Cando a renda da unidade familiar sexa igual ou inferior ao limiar 2 fixado polo Real decreto 471/2021, do 29 de xuño, do Ministerio de Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática, polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2021/22, e se modifica parcialmente o Real Decreto 1721/2007, do 21 de decembro, polo que se establece o réxime das becas e axudas ao estudo
  personalizadas.
 2. Cando se trate de alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

Adxudicación de praza bonificada.

Cando a renda da unidade familiar sexa superior ao limiar 2, a persoa adxudicataria deberá aboar anualmente as seguintes cantidades (revisar co IPC abril): 

 1. Ata un 10 %: 635€.
 2. Máis do 10 % e ata un 20 %: 973,74€.
 3.   Máis do 20 % e ata un 30 %: 1.563,10€.
 4. Máis do 30 %: 2.319,22€.