Prazas Residencia

Prazas Residencia

Secretaría

Convocatoria Prazas residentes en periodo ordinario curso 2022-2023

Nota Importante

A documentación que hai que entregar detállase no documento anterior chamado: documentación complementaria solicitud praza becada curso 2022/2023 e no artigo 23 da convocatoria de prazas de residentes nos CRDs para estudos postobrigatorios non universitarios 2022-23.

Prazo de presentación de solicitudes en periodo ordinario:

1. Para o alumnado matriculado en bacharelato, entre o día seguinte ao da publicación desta convocatoria e o 11 de xullo de 2022 (este incluído).

2. Para o alumnado matriculado en ciclos formativos, entre o día seguinte ao da publicación desta convocatoria e o 1 de agosto de 2022 (este incluído).

Cando feita a adxudicación de prazas en período ordinario sigan existindo prazas vacantes, o centro residencial abrirá un prazo de presentación de solicitudes en período extraordinario entre o 6 e o 14 de setembro de 2022, ambos incluídos.

Prazas ofertadas curso 2022-23: 117 prazas

– Requisitos.

A persoa solicitante deberá estar matriculada nunha concreta modalidade dun nivel educativo ou nunha familia profesional ou especialidade dun ciclo formativo, que:

 1. a) Non se imparta en ningún centro sostido con fondos públicos da localidade de residencia habitual da unidade familiar á cal pertenza.
 2. b)Tampouco se imparta nunha localidade que, pola súa proximidade á de residencia habitual ou polos medios de comunicación dispoñibles, permita o desprazamento diario con facilidade.

Excepcionalmente, por circunstancias persoais ou familiares moi graves debidamente xustificadas, a comisión de valoración poderá eximir de forma motivada do cumprimento destes requisitos, á vista da proposta que efectúe o centro residencial e dos informes que se consideren oportunos.

– Requisitos persoais e académicos da persoa solicitante.

 1. Estar matriculada en estudos postobrigatorios non universitarios nalgún dos centros docentes indicados no artigo 1 desta orde no curso 2022/23.
 2. Non repetir curso; e no caso de cambio de estudos, non ter abandonado dúas veces estudos iniciados para matricularse noutros estudos distintos.
 3. Non ter sido expulsada no curso anterior dun centro residencial nin estar sometida a un procedemento disciplinario en trámite, por algunha das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia descritas no artigo 15 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa e no capítulo II do Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro que a desenvolve.

No referido aos criterios de valoración, teranse en conta os datos socioeconómicos (composición da unidade familiar, renda, discapacidade e desemprego) e o rendemento académico.

– Adxudicación de praza gratuíta.

 1. Cando a renda da unidade familiar sexa igual ou inferior ao limiar 2 fixado polo Real decreto 471/2021, do 29 de xuño, do Ministerio de Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática, polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2021/22, e se modifica parcialmente o Real Decreto 1721/2007, do 21 de decembro, polo que se establece o réxime das becas e axudas ao estudo
  personalizadas.
 2. Cando se trate de alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

 

Adxudicación de praza bonificada.

Cando a renda da unidade familiar sexa superior ao limiar 2, a persoa adxudicataria deberá aboar anualmente as seguintes cantidades (revisar co IPC abril): 

 1. Ata un 10 %: 635€.
 2. Máis do 10 % e ata un 20 %: 973,74€.
 3.   Máis do 20 % e ata un 30 %: 1.563,10€.
 4. Máis do 30 %: 2.319,22€.

convocatoria en Periodo Extraordinario curso 2021-2022

Feita a adxudicación de prazas para o alumnado en período ordinario e quedando aínda algunhas prazas vacantes, o centro residencial docente de Ourense abre un prazo de presentación de solicitudes en período extraordinario entre o 14 e o 22 de setembro de 2021, ambos incluídos.

A tramitación das solicitudes axustarase ao establecido para a convocatoria ordinaria de prazas no CRD de Ourense 2021-22 (pódese encontrar taoda a información máis abaixo).

 1. a) Publicación da listaxe provisional: 29 de setembro de 2021 (este incluído).
 2. b) Prazo para formular reclamación: ata o 4 de outubro do 2021 (este incluído).
 3. c) Publicación da listaxe definitiva e da adxudicación de praza: 8 de outubro de 2021 (este incluído).

Listados admitidos periodo ordinario curso 2021-22

Prazo para presentar reclamación: 5 días hábiles (os días 30 e 31 de agosto e 1, 2 e 3 de setembro de 2021), que deberán dirixirse ao respectivo centro residencial docente.

Convocatoria prazas en Periodo Ordinario curso 2021-2022

Nota Importante

A documentación que hai que entregar está detallada no modelo adxudicación prazas de residencia nos centros residenciais docentes 2021-2022 e no artigo 23 da convocatoria de prazas.

Prazo Presentación solicitudes periodo ordinario:

Para o alumnado matriculado en bacharelato, entre o día seguinte ao da publicación desta convocatoria e o 9 de xullo de 2021 (este incluído).

 1. b) Para o alumnado matriculado en ciclos formativos, entre o día seguinte ao da publicación desta convocatoria e o 2 de agosto de 2021 (este incluído).

Prazo de presentación de solicitudes en período extraordinario entre o 14 e o 22 de setembro de 2021, ambos incluídos.

Prazas ofertadas: 135 Prazas

O obxectivo desta é facilitarlle o acceso ao ensino superior ao alumnado que se escolariza en localidades distintas ás do seu domicilio habitual, motivado polo feito de que os estudos que realiza non se impartan en ningún centro sostido con fondos públicos da súa localidade de residencia nin noutra próxima que lle permita o desprazamento diario con facilidade.

As vacantes ofertadas poderán consultarse na páxina web ou taboleiro de anuncios dos CRD aos tres días da publicación da convocatoria.

– Requisitos.

A persoa solicitante deberá estar matriculada nunha concreta modalidade dun nivel educativo ou nunha familia profesional ou especialidade dun ciclo formativo, que:

 1. a) Non se imparta en ningún centro sostido con fondos públicos da localidade de residencia habitual da unidade familiar á cal pertenza.
 2. b) Tampouco se imparta nunha localidade que, pola súa proximidade á de residencia habitual ou polos medios de comunicación dispoñibles, permita o desprazamento diario con facilidade.

Excepcionalmente, por circunstancias persoais ou familiares moi graves debidamente xustificadas, a comisión de valoración poderá eximir de forma motivada do cumprimento destes requisitos, á vista da proposta que efectúe o centro residencial e dos informes que se consideren oportunos.

– Requisitos persoais e académicos da persoa solicitante.

 1. Estar matriculada en estudos postobrigatorios non universitarios nalgún dos centros docentes indicados no artigo 1 desta orde no curso 2021/22.
 2. Non repetir curso; e no caso de cambio de estudos, non ter abandonado dúas veces estudos iniciados para matricularse noutros estudos distintos.
 3. Non ter sido expulsada no curso anterior dun centro residencial nin estar sometida a un procedemento disciplinario en trámite, por algunha das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia descritas no artigo 15 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa e no capítulo II do Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro que a desenvolve.

No referido aos criterios de valoración, teranse en conta os datos socioeconómicos (composición da unidade familiar, renda, discapacidade e desemprego) e o rendemento académico.

– Adxudicación de praza gratuíta.

 1. Cando a renda da unidade familiar sexa igual ou inferior ao limiar 2 fixado polo Real decreto 688/2020, do 21 de xullo, do Ministerio de Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática, polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2019/20 (Boletín Oficial do Estado núm. 199, do 22 de xullo).

Cando se trate de alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

– Adxudicación de praza bonificada.

 1. Cando a renda da unidade familiar sexa superior ao limiar 2, a persoa adxudicataria deberá aboar anualmente as seguintes cantidades (revisar co IPC abril):
  1.  Ata un 10 %: 565,87 € 
  2. Máis do 10 % e ata un 20 %: 867,74 € 
  3. Máis do 20 % e ata un 30 %: 1.392,95 € 
  4. Máis do 30 %: 2.066,75 €