Protoco COVID

Protoco COVID

O CRD de Ourense acreditouse como espazo controlado COVID 19, por un servizo de prevención de riscos laborais,  CUALTIS, conforme desenvolveu todos os procedementos adecuados e articulou todos os mecanismos necesarios, para minimizar a posible exposición do novo Coronavirus, acorde coas directrices establecidas polo Ministerio de Sanidade e o resto de autoridades competentes. Os aspectos fundamentais que foron obxecto da auditoría, foron:

  1. Procedementos para o control da transmisión e identificación de persoal  sintomático.
  2. Xestión de traballadores especialmente sensibles.
  3. Procedementos de actuación se se detecta persoal  sintomático.
  4. Medidas organizativas implantadas (xestión e aforos, distancias de seguridade, elementos de protección, etc.).
  5. Avaliacións de risco dos riscos, plans de continxencia ou plans de retorno relativos ao  SARS- COV-2.
  6. Equipos de protección individual.
  7. Formación e información de traballadores.
  8. Limpeza e desinfección das instalacións.
  9. Sinalización do centro.
Protocolo COVID

Documentos de interese COVID-19