Proxecto de actividades de ASEIA: AFECTIVO-SEXUAL 21 e 28 de febreiro

Proxecto de actividades de ASEIA: AFECTIVO-SEXUAL 21 e 28 de febreiro

Que sabes da sexualidade? Tendes a expresar os teus sentimientos e emocións nas relacións persoais? Cres que os medios de comunicación inflúen nas túas relacións afectivo sexuais? Tes clara a túa sexualidade?  Respectas a condición sexual das outras persoas? Acostumas publicar imaxes do teu corpo nas redes?