Eleccións o Consello de residencia 2023 CRD Ourense

Eleccións o Consello de residencia 2023 CRD Ourense

O Consello de Residencias é o órgano colexiado de asesoramento e apoio ó director do CRD de Ourense. O Consello de Residencias, fórmano:

  • O director do Centro Residencial Docente, que será o seu Presidente.
  • Un representante do persoal docente do centro.
  • Un representante do persoal de Administración e Servizos (PAS).
  • Un representante dos alumnos residentes.

A duración do mandato dos membros electos será de dous anos. O proceso electoral para a súa elección e renovación seguirá o establecido legalmente pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

A mesa electoral para as eleccións o Consello de Residecnia, fórmana:

  • O director do Centro Residencial, que será o Presidente.
  • 1 representante do sector do profesorado.
  • 1 representante do sector do persoal de administración e servizos.

Os compoñentes da mesa electoral elixiranse por sorteo. Poderán ser candidatos as alumnas e os alumno/as residentes, persoal docente do centro e persoal de administración e servizos que presenten a súa candidatura no prazo fixado na convocatoria.

O día seguinte de terminalo prazo de presentación de candidaturas, a mesa electoral proclamará e fará públicos nos taboleiros de anuncios as candidaturas.

Constituiranse mesas electorais para cada sector elixible e a designación dos membros das mesas electorais será por sorteo público.

O Consello de Residencias constituirase ó remata-los procesos electorais nos sectores afectados.

                       Calendario do proceso de eleccións o Consello de Residencia do CRD de Ourense 2023

             – Profesorado (ás 12:00 horas en claustro extraordinario).

            – Persoal de administración e servizos (ás 12:00 horas).

            – Residentes (De 15:30 a 19:30 horas).

  • Candidatos electos ao Consello de Residencias en representación de cadanseu colectivo a:

 

     – Persoal de Administración e Servicios:  Dª. Dominga Vasallo González.

     – Persoal docente: Dª. Susana Lema Vázquez.

                    Suplente: Dª. Mari Carmen Gómez Pernas.

    – Residente: D. Adrián Ferreira González.

                   Suplente: D. Alejandro Perala Hernández.